Menu Zavřeno

Koncepce mateřské školy

Naším záměrem je orientovat výchovu a vzdělávání v mateřské škole tak, aby dítě bylo spokojené, aby se učilo dobře chápat a plně prožívat svět kolem sebe, chtělo poznávat, přemýšlet a tvořit, aby se snažilo poznávat svět techniky okolo nás. Hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem, podporovat a rozvíjet technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti.
Dovést dítě k tomu, aby na konci předškolního období získalo přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost.
Mateřská škola má zpracovaný školní vzdělávací program podle RVP PV. Třídní vzdělávací program přetváříme do podoby odpovídající konkrétním potřebám a možnostem dětí. Integrované tematické bloky obsahují užší témata, kterými se učitelky s dětmi v průběhu celého roku budou zabývat.

Osobnost dítěte je rozvíjena v těchto oblastech:

Dítě a jeho tělo – biologická oblast

 • Uvědomování si vlastního těla, rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
 • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

Dítě a jeho psychika – psychologická oblast

 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • Rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • Osvojení některých dovedností, které předcházejí čtení, psaní
 • Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti a objevování)

Dítě a ten druhý – interpersonální oblast

 • Rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů k druhým lidem
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)
 • Rozvoj komunikativních dovedností

Dítě a společnost – sociálně kulturní oblast

 • Vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
 • Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem)
 • Rozvoj kulturně estetických dovedností

Dítě a svět – environmentální oblast

 • Rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách
 • Osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě
 • Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • Osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí a k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

Uplatňované principy předškolního vzdělávání:

Individualizace vzdělávání – připravovaný program je tvořen podle potřeb, možností a schopností dětí. Vychází z pedagogického hodnocení každého dítěte a skupiny dětí ve třídě, akceptuje osobnostní specifika a reaguje na různé možnosti a příležitosti, které se v průběhu roku objevují.

Vzdělávání podle kompetencí

Cílem pedagogických činností je získávání základů klíčových kompetencí, důležitých pro budoucí život dětí. Učitelka umožňuje dětem v záměrných, nezáměrných i spontánních aktivitách získávat žádoucí znalosti, dovednosti a zkušenosti přirozeným způsobem a samostatně, podporuje jejich zvídavost, individualitu a socializaci.

Celistvé a cílevědomé vzdělávání a rozvoj dítěte

Vzdělávací obsah je uspořádán do tematických bloků, které akceptují filozofii a vize mateřské školy. Tematické bloky respektují specifika předškolního věku: navazují na sebe, vztahují se k oblastem dětem blízkým, nové informace jsou předávány zejména formou příkladu, názorné ukázky a vlastní praktické činnosti. Děti tak docházejí k poznatkům přirozeným způsobem, vytvářejí si mezi informacemi žádoucí vazby, vlastní struktury poznatků a učí se získané informace aplikovat do praktického života.

Hodnocení

Děti jsou hodnoceny z hlediska individuálního rozvoje, nejsou vzájemně porovnávány a posuzovány podle věkové normy. Ve třídě převažuje pozitivní hodnocení, úspěchy dětí jsou oceňovány, je využívána vnitřní motivace dítěte a přirozená touha a potřeba získávat nové poznatky a zkušenosti. Učitelky připravují a nabízejí dětem takové aktivity, aby se každé dítě mohlo projevit a využít svoje individuální přednosti a zájmy.
Velký důraz je kladen na celkovou samostatnost dětí, schopnost vyjádřit svůj názor, umět požádat o pomoc, případně pomoci druhému, nebát se odmítnout nežádoucí projevy chování druhých, poradit si v běžných denních situacích a umět se rozhodnout. Vzdělávací program je individualizovaný, učitelka hledá optimální pedagogické cesty ke každému dítěti, snaží se najít a vyzdvihnout jeho silné stránky a posílit či rozvinout slabší stránky.

Spoluúčast rodičů

Spolupráce s rodinou je pro nás nejdůležitější. Rodina je prioritně zodpovědná za výchovu dítěte, a proto chceme vytvořit partnerský vztah mezi školou a rodinou. Chceme se opírat o aktivní spoluúčast rodiny, proto vítáme veškeré náměty, připomínky, pomoc od rodičů. Usilujeme o oboustrannou a otevřenou komunikaci a spolupráci. Hlavním posláním spolupráce je jednotné působení na dítě potřebné pro jeho individuální rozvoj.