Menu Zavřeno

Školné a stravné

Výše a podmínky úhrad stravného a školného Mateřské školy Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích s.r.o. pro školní rok 2023/2024.

Školné:

Pro školní rok 2023/2024 je stanovena výše školného 2 000,- Kč za kalendářní měsíc. Splatnost školného je stanovena vždy nejdéle do 20. dne kalendářního měsíce, kterého se školné týká.

Číslo účtu: 107-7918690297/0100.
Variabilní symbol bude každému dítěti stanoven.

Stanovení stravného:

Podle vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, tvoří celodenní stravu přesnídávka, oběd a svačina.

Cena stravného 40,- Kč/den.

Platba dle faktury vystavené mateřskou školou.

Odhlašování nebo přihlašování stravy je možné den předem do 13:00 hodin. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole a rodiče si mohou první den stravu ve výdejně vyzvednout, na další dny musí stravu odhlásit.